مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی


  

نام‌ و نام‌خانوادگی :طاهره ازمشا

 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 

مرتبه علمی : استادیار 

محل تولد :تهران 

پست الکترونیکی :t.azmsha@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 5257