مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی


نام‌ و نام‌خانوادگی : دکتر صدیقه حیدری نژاد

 مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت و برنامه ریزی ورزشی (یهره وری- ارزیابی عملکرد- کارآیی سازمان های ورزشی)

مرتبه علمی : استاد

محل تولد :تهران - تهران

پست الکترونیکی :heydari_s@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 5201

Englis page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )