مصاحبه دکتری رشته تربیت بدنی ،گرایش مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی

مصاحبه دکتری رشته تربیت بدنی ،گرایش مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی


مصاحبه دکتری رشته تربیت بدنی ،گرایش مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی

ضمن خیرمقدم به کلیه داوطلبین مصاحبه دوره دکتری رشته تربیت بدنی ،به اطلاع می رساند مصاحبه رأس ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 94/2/27 در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می گردد.