موفقیت دانشجویان دختر دانشگاه شهیدچمران اهواز در رشته کاراته (بخش کاتا تیمی) و کسب مقام دوم و مدال نقره المپیاد دانشجویی را خدمت این عزیزان تبریک میگوییم

موفقیت دانشجویان دختر دانشگاه شهیدچمران اهواز در رشته کاراته (بخش کاتا تیمی) و کسب مقام دوم و مدال نقره المپیاد دانشجویی را خدمت این عزیزان تبریک میگوییم


موفقیت دانشجویان دختر دانشگاه شهیدچمران اهواز در رشته کاراته (بخش کاتا تیمی) و کسب مقام دوم و مدال نقره المپیاد دانشجویی را خدمت این عزیزان تبریک میگوییم