موفقیت 6نفر از دانشجویان رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز در دوره دکتری

موفقیت 6نفر از دانشجویان رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز در دوره دکتری


موفقیت 6نفر از دانشجویان رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز در دوره دکتری

بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به اعلام نتایج  دوره دکتری رفتار حرکتی سال 6،1396نفر از دانشجویان رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز موفق به قبولی در این مقطع شده اند. این موفقیت را به تمامی این عزیزان تبریک گفته و برای همه آنان آرزوی سلامتی همراه با سر بلندی را داریم.

1- سعید آلبوغبیش           کنترل حرکتی دانشگاه شهید بهشتی

2-فرشته عموزاده            روانشناسی ورزشی دانشگاه تهران

3-طیبه طاهری پور         یادگیری حرکتی دانشگاه ارومیه

4-فهیمه فوریان               رشد حرکتی  دانشگاه فردوسی مشهد

5-سارا افتاده                     یادگیری دانشگاه خوارزمی

6-مریم داوودی                یادگیری دانشگاه خوارزمی
                                                                                                        مدیریت و اعضای علمی دانشکده علوم ورزشی
                                                                                                                         دانشگاه شهید چمران اهواز