نشست صمیمانه مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان و تیم همراه با هیئت رئیسه دانشکده علوم ورزشی در روز دوشنبه ۲۳ خردادماه

نشست صمیمانه مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان و تیم همراه با هیئت رئیسه دانشکده علوم ورزشی در روز دوشنبه ۲۳ خردادماه


نشست صمیمانه مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان و تیم همراه با هیئت رئیسه دانشکده علوم ورزشی در روز دوشنبه ۲۳ خردادماه