کارکنان گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

کارکنان گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی


نام‌ و نام‌خانوادگی: مریم فرجی    

سال تولد:1353

محل تولد :خرمشهر

تلفن داخلی:  5201

پست الکترونیکی:  faraji2111@yahoo.com

مدرک تحصیلی: کارشناسی تربیت بدنی