31686

31686
 

            


 

نام‌ و نام‌خانوادگی :

 مدرک تحصیلی :  (مدیریت و برنامه ریزی ورزشی)

مرتبه علمی :

سال تولد : 

محل تولد :


پست الکترونیکی :

 

تلفن داخلی : 5202-5201

 

تلفن مستقیم :33333209-061