17023

17023


 

نام: صدیقه

نام خانوادگی: حیدری نژاد

تاریخ تولد: 14/7/1334

محل تولد: تهران

مرتبه علمی: دانشیار پایه 25، رسمی قطعی

تخصص و گرایش تحصیلی: دکترای تخصصی تربیت بدنی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی ورزشی)

 CV 93- Dr Heydarinejad.doc