16541

16541


تلفن اعضا گروه عبارتست از

 

خانم پروانه شفیع نیا مدیرگروه روانشناسی: 5237

 

خانم پریوش نوربخش:5237

 

دکتر مهدی ضرغامی: 5230

 

خانم راشین غفوری :5236

 

خانم پروین رمضانی :5235