40280

40280 

نام و نام خانوادگی : اسماعیل صائمی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی تربیت بدنی (روانشناسی ورزشی)
                    

مرتبه علمی : استادیار

سال تولد : 1362

پست الکترونیکی :


  تلفن داخلی :
5202

 

تلفن مستقیم: 0613369512

 

دسترسی به صفحات اجتماعی: www.researchgate.net

مقالات چاپ شده: