25783

25783


 

 گرایشهای مقطع کارشناسی

تربیت بدنی دبیری

تربیت بدنی آزاد

مربیگری

گرایشهای مقطع کارشناسی ارشد

فیزیولوژی ورزشی

روانشناسی ورزشی

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی