اعضای هیات علمی بازنشسته

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تاریخ بازنشستگی

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS

تصاویر

 

1

بهمن بهشتین

مربی

1382/12/25

RMS

2

غلامرضا قدرتی

pdf

مربی آموزشیار

1384/4/10

RMS

  

 

3

عبدالرحیم نیسی شوشتری

pdf

مربی

1385/7/1

RMS

 

۴

مهوش نوربخش

دانشیار

1387/2/7

RMS

 

5

عبدالجلیل نیسی شوشتری

مربی آموزشیار

1390/1/14

RMS

 

6

عبدالرحمن مهدی پور

دانشیار

1397/6/31

RMS

 

7

نرگس شریفی بحرینی

مربی آموزشیار

1398/6/7

RMS