دروس ارائه شده

برنامه ترم بندی شده ارشد رشته فیزیولوژی گرایش محض کاربردی

ترم اول

واحد

پیشنیاز

ترم دوم

واحد

پیشنیاز

ترم سوم

واحد

پیشنیاز

ترم چهارم

رایانه یشرفته

2

-

1-گرایش محض

 

 

 

 

 

2

فیزیولوژی انسان پیرفته

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

2

فیزیولوژی پیشرفته

پایان نامه

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته

زبان تخصصی

2

-

تغذیه ورزشی پیشرفته

2

فیزیولوژی انسان پیرفته

بیوشیمی متابولیسم فعالیت

2

-

 

روش تحقیق علوم ورزشی

2

-

فیزیولوژی ورزشی کودک و نوجوانان

2

فیزیولوژی انسان پیرفته

فیزیولوژی ورزشی بالینی

2

فیزیولوژی پیشرفته

 

آمارزیستی و فعالیت

2

-

تاثیر عوامل محیطی فعالیت

2

فیزیولوژی انسان پیرفته

2- گرایش کاربردی

 

 

 

فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت

2

-

سمینار در فیزیولوژی فعالیت

2

روش تحقیق

استفاده و سواستفاده از دارم

2

متابولیسم فعالیت ورزشی

 

آناتومی مححض ویژه فعالیت

2

-

تکنیکهای آزمایشگاهی

2

روش تحقیق

تغذیه ورزشی پیشرفته

2

متابولیسم فعالیت ورزشی

 

کاربرد اصول برنامه ریزی تمرین

2

-

2- گرایش کاربردی

 

 

بدنسازی ویژه رشته های ورزشی

2

برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت

 

 

 

 

متابولیسم فعالیت ورزشی تمرین

2

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی  پیشرفته ویژه قدرت استقامت

2

 

 

 

 

 

 

 

 

سمینار پژوهشی تمرین ورزشی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

تکنیکهای آزمایشگاهی

 

 

 

 

 

                     
 

 

دکتری فیزیولوژی ورزشی

ترم اول

پیش نیاز

ترم دوم

واحد

ترم سوم

ترم چهارم

روش های آماری پیشرفته

-

آزمایشگاهای فیزیولوژی ورزشی کاربردی

3

آزمون جامع

پایان نامه

فیزیولوژی پیشرفته

-

فعالیت ورزشی و اختلالاتسوخت ساز

2

-

 

روش های پژوهشی پیشرفته در فیزیولوژی

-

فعالیت ورزشی و اختلالات عصبی عضلانی

2

-

 

بیوشیمی ورزشی پیشرفته

-

فعالیت ورزشی و اختلالات قلبی روشی تنفسی

2

-

 

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته

-

سمینار در فیزیولوژی ورزشی

2

-

 

سازگاری سلولس ملوکولی با فعالیت ورزشی

-