اعضای هیات علمی گروه فیزیولوژی

 

ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی تاریخ بازنشستگی مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS تصاویر


1

شکر فلاح

مربی

کارشناسی ارشد

 

 

 
2 مصطفی حکمت پور

مربی 

کارشناسی ارشد

   

 

 

3

سیدضیاء معینی

دکتری فیزیولوژی ورزشی

1381/11/1

 

4

عیدی علیجانی

دکتری فیزیولوژی ورزشی

1387/2/7

RMS

 

5

غلامرضا فهیمی

pdf

مربی

-

-

6

محسن قنبر زاده

دکتری فیزیولوژی ورزشی

 

1400/11/1

RMS

 

 

7

مسعودنیک بخت

دکتری فیزیولوژی ورزشی 1400/11/1 RMS