مدیر گروه فیزیولوژی

علی اکبر علی زاده

نام نام خانوادگی : علی اکبر علی زاده

 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی

مرتبه علمی :استادیار

سال تولد : 1363/06/05

محل تولد : آبدانان

پست الکترونیکی : 

تلفن داخلی : 5245

تلفن مستقیم :33333209-061

 

 

RMS