اعضای هیات علمی بازنشسته

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تاریخ بازنشستگی

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS

تصاویر

           

1

پروانه شفیع نیا

دانشیار

1393/3/21

RMS

 

2

مهدی ضرغامی

دانشیار

1393/11/1

RMS

3

پروین رمضانی

pdf

مربی

1394/11/1

RMS

 

4

پریوش نوربخش استادیار 1387/3/15 RMS