اعضای هیات علمی گروه رفتار حرکتی

 
محمدرضا دوستان

محمدرضا دوستان 

استادیار
شماره تماس: 06133333209
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیده ناهید شتاب بوشهری

سیده ناهید شتاب بوشهری 

دانشیار
شماره تماس: 0611-3336316
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اسماعیل صائمی

اسماعیل صائمی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رسول عابدان زاده

رسول عابدان زاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرشته عموزاده

فرشته عموزاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 5 نتیجه